Egzaminy na prawo jazdy

Po odbyciu kursu przygotowawczego na prawo jazdy danej kategorii, kursanci chcący podejść do egzaminu państwowego w Krakowie powinni złożyć odpowiednie dokumenty w biurach MORD na ul. Nowohuckiej 33a lub ul. Balickiej 127. W Małopolsce ośrodki egzaminacyjne znajdują się również w Tarnowie i Nowym Sączu.

Dokumenty wymagane do zapisania na egzamin

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • dowód osobisty lub paszport
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi
  • fotografia

Oprócz złożenia wyżej wymienionych dokumentów należy uiścić opłatę, której wysokość zależy od kategorii prawa jazdy, które chcemy zdobyć.

Obcokrajowcy pragnący zdawać egzamin muszą przedstawić zaświadczenie, że przebywają na terenie Rzeczypospolitej minimum 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi rodzinne lub służbowe. Studenci z innych państw winni przedstawić zaświadczenie o tym, że studiują w RP od sześciu miesięcy.

 

Kto nie może zdawać egzaminu na prawo jazdy

Prawo jazdy nie może zostać wydane osobom, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub innych środków, których działanie jest podobne do alkoholu, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Przebieg egzaminu na prawo jazdy

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny to test, który zdaje się za pomocą komputera. W specjalnych okolicznościach można wnioskować o odbycie go w formie pisemnej lub ustnej.

Część praktyczna egzaminu to wykonanie manewrów na specjalnie przygotowanym do tego placu. Jeśli kandydat pozytywnie zaliczył wszystkie manewry na placu, przystępuje do ostatniej części egzaminu, czyli do jazdy w ruchu miejskim. Jeżeli kandydat nie zda egzaminu trzykrotnie musi odbyć dodatkowe kursy z zakresu nauki jazdy. Niezaliczenie części teoretycznej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części praktycznej. Negatywny wynik któregoś z dwóch etapów części praktycznej powoduje, że kandydat zobowiązany jest do ponownego podejścia do egzaminu.

Na końcu egzaminator informuje zdającego o wyniku egzaminu. Jeśli jest pozytywny, kandydatowi pozostaje odebranie prawa jazdy w odpowiednim urzędzie. Jeśli negatywny, kandydat musi przystąpić do egzaminu ponownie.