Obraz wpisu

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych? | Auto-Test Kraków

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest ważnym dokumentem dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego w Polsce. Stanowi on dowód kwalifikacji zawodowych, wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co warto wiedzieć?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców transportu drogowego działających w Polsce. 

Aby uzyskać właściwy dokument, osoby muszą wykazać się znajomością odpowiednich przepisów, regulacji i standardów bezpieczeństwa mających zastosowanie do przedsiębiorstw transportu drogowego. Niezbędne jest także posiadanie umiejętności korzystania z odpowiednich technologii i identyfikacja potencjalnego ryzyka związanego z działalnością w transporcie drogowym.

Kurs do zdobycia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – co obejmuje?

Oferowany przez nas kurs odbywa się weekendowo i składa się z części teoretycznej.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • prawo cywilne, w tym rodzaje stosowanych umów, negocjacje prawnie wiążących umów transportowych,
  • prawo handlowe: warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znajomość różnych form spółek handlowych,
  • prawo socjalne: obowiązki pracodawców, przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników, 
  • prawo podatkowe podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych, podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy,
  • a także działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku, techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe.