Obraz wpisu

Najważniejsze zmiany w egzaminach na prawo jazdy w 2024 roku | Auto-Test Kraków

Wraz z początkiem 2024 roku weszły w życie zmiany dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Nowe regulacje zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.  Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany.

Potwierdzenie tożsamości

Pierwsza ze zmian dotyczy potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do egzaminu. Do tej pory w tym celu należało okazać ważny dowód osobisty, paszport czy kartę pobytu. Od stycznia, zgodnie z nowymi przepisami, można potwierdzić swoją tożsamość używając do tego aplikacji mObywatel.

Egzaminator nie musi informować o błędzie

Nowością podczas egzaminu praktycznego jest brak informacji ze strony egzaminatora o popełnionym przez zdającego błędzie. Nie będzie on także przerywał egzaminu, nawet gdy podejmie decyzję o jego negatywnym wyniku. Dopiero po powrocie do ośrodka egzaminacyjnego osoba zdająca egzamin dowie się, jakie popełniła błędy i czy egzamin został zaliczony. Przerwanie egzaminu będzie mogło nastąpić w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu egzaminowanego i innych uczestników ruchu.

Badanie na obecność alkoholu

Zgodnie z nowymi przepisami egzaminator może przerwać egzamin, gdy zdający odmówi poddania się badaniu na obecność alkoholu czy substancji odurzających.

Nagrania z egzaminu praktycznego

Dotychczasowe regulacje nakładały na Ośrodki Ruchu Drogowego obowiązek przechowywania nagrań z egzaminu praktycznego oraz ich zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi. Od stycznia 2024 roku każdy ośrodek egzaminacyjny musi wyznaczyć miejsce, w którym będzie możliwość przeglądnięcia zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu.

Egzamin na motocykl

Do końca ubiegłego roku podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy na motocykl egzaminator prowadził samochód jadący za osobą zdającą. Zgodnie z nowymi przepisami w samochodzie powinny znajdować się dwie osoby. Egzaminator ma zająć miejsce pasażera i być skupionym tylko na ocenianiu jazdy przyszłego motocyklisty.