Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
2 weekendy (sobota, niedziela, sobota, niedziela)
<> praktyka
brak
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Dla kogo jest certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Krótki opis kursu

Kursy odbywają się weekendowo (dwa weekendy z rzędu).
Szkolenie składa się wyłącznie z części teoretycznej.
Tematyka zajęć teoretycznych:
a) prawo cywilne:
• rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki,
• negocjacje prawnie wiążących umów transportowych, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu,
• rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie,
• uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
• rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień.
b) prawo handlowe:
• warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa,
• znajomość różnych form spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.
c) prawo socjalne:
• rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.),
• obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników,
• przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.),
• przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów,
• przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
d) prawo podatkowe:
• podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych,
• podatek od pojazdów silnikowych,
• podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury,
• podatek dochodowy.
e) działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
• przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności,
• różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki,
• czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje,
• odczytywanie i zinterpretowanie rachunku zysków i strat,
• ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych,
• opracowywanie budżetu,
• składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę,
• sporządzanie schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz planowanie wykonywania pracy itd.,
• zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych,
• różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki,
• oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym,
• przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy, międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie,
• różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rola, funkcje oraz – w odpowiednich przypadkach – ich status,
• przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób,
• przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.
f) dostęp do rynku:
• związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje,
• przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego,
• dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego oraz wprowadzanie procedur kontrolnych w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa,
• przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki,
• formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi,
• przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób,
• przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz sporządzanie planów transportowych.
g) normy techniczne i techniczne aspekty działalności:
• przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków,
• dobór pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa,
• formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów,
• podejmowanie działań, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin,
• sporządzanie okresowych planów utrzymania pojazdów i ich wyposażenia,
• różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz procedury i wydawanie poleceń dotyczących załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.),
• różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego,
• procedury spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
• procedury spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),
• procedury spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.
h) bezpieczeństwo drogowe:
• kwalifikacje wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.),
• konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.),
• sporządzanie instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych,
• procedury stosowane w razie wypadku i wdrażanie odpowiednich procedur w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych,
• procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i odpowiednie techniki,
• podstawowa wiedza z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się