Certyfikat Kompetencji Zawodowych - Kraków

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
2 weekendy (sobota, niedziela, sobota, niedziela)
<> praktyka
brak
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Dla kogo jest certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Krótki opis kursu

Kursy odbywają się weekendowo (dwa weekendy z rzędu).
Szkolenie składa się wyłącznie z części teoretycznej.
Tematyka zajęć teoretycznych:
a) prawo cywilne:
• rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki,
• negocjacje prawnie wiążących umów transportowych, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu,
• rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie,
• uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
• rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień.
b) prawo handlowe:
• warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa,
• znajomość różnych form spółek handlowych oraz o zasadach ich zakładania i funkcjonowania.
c) prawo socjalne:
• rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.),
• obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników,
• przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.),
• przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów,
• przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
d) prawo podatkowe:
• podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych,
• podatek od pojazdów silnikowych,
• podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury,
• podatek dochodowy.
e) działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:
• przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności,
• różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki,
• czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje,
• odczytywanie i zinterpretowanie rachunku zysków i strat,
• ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych,
• opracowywanie budżetu,
• składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę,
• sporządzanie schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz planowanie wykonywania pracy itd.,
• zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych,
• różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki,
• oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym,
• przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy, międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie,
• różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rola, funkcje oraz – w odpowiednich przypadkach – ich status,
• przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób,
• przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.
f) dostęp do rynku:
• związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje,
• przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego,
• dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego oraz wprowadzanie procedur kontrolnych w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa,
• przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki,
• formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi,
• przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób,
• przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz sporządzanie planów transportowych.
g) normy techniczne i techniczne aspekty działalności:
• przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków,
• dobór pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa,
• formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów,
• podejmowanie działań, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin,
• sporządzanie okresowych planów utrzymania pojazdów i ich wyposażenia,
• różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz procedury i wydawanie poleceń dotyczących załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.),
• różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego,
• procedury spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006,
• procedury spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),
• procedury spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.
h) bezpieczeństwo drogowe:
• kwalifikacje wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.),
• konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.),
• sporządzanie instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych,
• procedury stosowane w razie wypadku i wdrażanie odpowiednich procedur w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych,
• procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i odpowiednie techniki,
• podstawowa wiedza z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć

    Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close