Prawo jazdy kat. B

Podstawowe informacje

Wymagany wiek
18 lat *
Ilość godzin kursu:
- teoria
30 godzin
- praktyka
30 godzin
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Prawo jazdy kategorii B to bez wątpienia najpopularniejszy rodzaj dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Starają się o niego osoby w różnym wieku. Posiadanie prawa jazdy kat. B znacząco wpływa na komfort oraz wygodę życia, pozwalając na łatwiejsze przemieszczanie się i podróżowanie, a także zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.
W dzisiejszych czasach bardzo trudno wyobrazić sobie życie bez prawa jazdy kat. B.

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kurs prawa jazdy kat. B muszą:
a) mieć ukończone 18 lat (*17 lat i 9 miesięcy)
b) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Opis kursu

Kurs można przeprowadzić na trzy sposoby (do wyboru przez kursanta):

1. Z zajęciami teoretycznymi metodą e-learningową
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK i składa się z:
a) 26 godzin zajęć teoretycznych e-learningowych
b) 4 godzin zajęć z pierwszej pomocy
c) egzaminu wewnętrznego teoretycznego
d) 30 godzin zajęć praktycznych
e) egzaminu wewnętrznego praktycznego
W tym przypadku najprawdopodobniej tego samego dnia (najpóźniej dnia następnego) wysyłamy na podany przez kursanta adres    mailowy hasło i login do nauki e-learningowej.
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).

2. Z zajęciami teoretycznymi w formie wykładów
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK oraz zebrania odpowiedniej liczby chętnych (min. 5 osób) i składa się z:
a) 26 godzin zajęć teoretycznych
b) 4 godzin zajęć z pierwszej pomocy
c) 30 godzin zajęć praktycznych
d) egzaminu wewnętrznego teoretycznego
e) egzaminu wewnętrznego praktycznego
W tym przypadku ustalany jest z całą grupą harmonogram zajęć teoretycznych.
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).

3. Po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego teoretycznego
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK i składa się z:
a) 4 godzin zajęć z pierwszej pomocy
b) 30 godzin zajęć praktycznych
c) egzaminu wewnętrznego praktycznego
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzamin państwowy praktyczny.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uprawnienia

Prawo jazdy kat. B stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (wyłącznie na terytorium Polski)
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (wyłącznie na terytorium Polski)
g) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat (wyłącznie na terytorium Polski)

Instruktorzy

Nie czekaj Zapisz się