Kurs instruktora nauki jazdy

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
130 godz. - kurs podstawowy
6 godz. - kurs uzupełniający
<> praktyka
85 godz. - kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E
65 godz. - kat. A
70 godz. - kat. C+E, D+E
80 godz. - kat. D
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test przeznaczony jest dla osób, które chcą profesjonalnie zająć się szkoleniem kandydatów na kierowców. Aby wziąć udział w takim szkoleniu, trzeba przez określony czas poprzedzający kurs prowadzić typ pojazdu, który ma zostać objęty szkoleniem (szczegóły poniżej). Konieczne jest również przejście testów sprawdzających predyspozycje psychologiczne kandydata na instruktora oraz specjalistycznych badań, które mają zaświadczyć, że nie występują przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie.

Szkolenie realizowane przez naszą placówkę dydaktyczną ma za zadanie odpowiednie przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu Instruktora Nauki Jazdy. Zakres oferowanego kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY - WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Osoby chcące zapisać się na kurs instruktora prawa jazdy powinny:
a) posługiwać się prawem jazdy kat. A, B lub T przez okres min. 2 lat (dotyczy kursu na instruktora nauki jazdy odpowiednio kat. A, B lub T),
b) posługiwać się prawem jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (dotyczy kursu uzupełniającego na instruktora nauki jazdy odpowiednio kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E),
c) uzyskać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
d) uzyskać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

krótki opis kursu instruktora prawa jazdy

Kurs na instruktora prawa jazdy może mieć jedną z dwóch form:
a) kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy,
b) kurs uzupełniający – w przypadku rozszerzania posiadanych już uprawnień instruktora nauki jazdy.

Szkolenie składa się z:

a) części teoretycznej

 • 130 godz. w zakresie kursu podstawowego,
 • 6 godz. w zakresie kursu uzupełniającego,

b) części praktycznej

 • 85 godz. w zakresie kursu na kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E,
 • 65 godz. w zakresie kursu na kat. A,
 • 70 godz. w zakresie kursu na kat. C+E, D+E,
 • 80 godz. w zakresie kursu na kat. D.

Tematyka zajęć teoretycznych:

a) psychologia,
b) metodyka nauczania,
c) prawo o ruchu drogowym,
d) technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu,
e) bezpieczeństwo ruchu drogowego,
f) zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
g) technika i taktyka jazdy,
h) praktyka instruktorska.

Tematyka zajęć praktycznych:

a) technika i taktyka jazdy,
b) praktyka instruktorska.

Cena kursu obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne,
b) zajęcia praktyczne,
c) egzamin wewnętrzny,
d) materiały szkoleniowe.

W przypadku zainteresowania kursem instruktora prawa jazdy zachęcamy do kontaktu z biurem naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Krakowie.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się