Obraz wpisu

Z jakimi obowiązkami wiąże się praca instruktora nauki jazdy? | Auto-Test Kraków

Instruktor nauki jazdy to profesja, która wymaga nie tylko zdobycia stosownych kwalifikacji i doświadczenia, ale i posiadania odpowiednich predyspozycji osobowościowych. Przedstawiciele tego zawodu mają szereg obowiązków, które w głównej mierze związane są z przygotowaniem kursantów do bezpiecznego i odpowiedzialnego kierowania pojazdami, ale nie bez znaczenia są też zadania związane z utrzymaniem pojazdów w odpowiednim stanie technicznym czy organizowaniem zajęć.

Codzienna praca instruktora nauki jazdy. Najważniejsze obowiązki

Instruktor nauki jazdy odpowiedzialny jest za teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów zarówno do egzaminu na prawo jazdy, jak i do późniejszego uczestniczenia w ruchu drogowym jako kierowca pojazdów. Szczegółowe wytyczne z tego zakresu reguluje Art. 37. Obowiązki instruktora nauki jazdy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.0.1212 t.j.). Zgodnie z ww. przepisami instruktor powinien rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki. Zobligowany jest do aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, w tym przede wszystkim poprzez udział w corocznych obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego (potwierdzone zaświadczeniem przekazanym staroście). W czasie prowadzenia zajęć praktycznych musi mieć przy sobie legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

Instruktor jazdy ma też określone obowiązki względem starosty. Powinien przekazywać staroście numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie (najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć), a także informować go o zmianie danych, takich jak np. adres czy poszczególne rodzaje uprawnień.

Instruktor nauki jazdy musi również regularnie badań swoje zdrowie i predyspozycje psychologiczne do wykonywania tego zawodu (przekładając staroście zaświadczenia lekarskie).

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Osoba, która chce pracować na stanowisku instruktora nauki jazdy, musi spełniać nie tylko określone wymagania (m.in. posiadanie prawa jazdy określonej kategorii przez okres min. 2 lat, orzeczenie lekarskie i psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności), ale również wziąć udział w specjalistycznym kursie na instruktora prawa jazdy. Kursy z tego zakresu prowadzone są przez nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test w Krakowie. Celem szkoleń realizowanych w naszej placówce jest kompleksowe przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy.

W ramach naszej oferty edukacyjnej prowadzone są zarówno kursy podstawowe, przeznaczone dla osób przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, jak i kursy uzupełniające przeznaczone dla osób chcących rozszerzyć posiadane już uprawnienia.